Zawiadomienie XXXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz

Informuje się, że w dniu 11 lipca 2018 roku (środa) o godz. 8.00 w Centrum Biblioteczno Informatycznym w Wieprzu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Wieprz.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Wieprz.
4. Informacja o realizacji uchwał podjętych w trakcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Wieprz.
5. Interpelacje.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieprz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do zmiany nr 3 studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały XXXVII/314/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 maja 2018r. ws. dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXIII/191/05 Rady Gminy Wieprz
z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieprz.
12. Wolne wnioski.
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Rady Gminy Wieprz

/-/ Bartłomiej Westwalewicz

Pobierz projekty uchwał