Roboty odtworzeniowe

Zawiadomienie dotyczące robót odtworzeniowych dla budowy kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wieprz - etap II”w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wieprz”

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze tzw. Zlewni I („dolny Wieprz”) oraz przewidzianymi do wykonania przez Wykonawcę robót w miesiącu czerwcu robotami odtworzeniowymi i porządkowymi zawiadamia się, że właściciele nieruchomości mają możliwość składania uwag i wniosków o naprawę oraz odtworzenie stanu nieruchomości na których prowadzone były roboty budowlane lub zostały uszkodzone w związku z prowadzonymi robotami np. w zakresie ogrodzeń, dróg dojazdowych, chodników, bruku, roślinności , zaworów wodociągowych, słupów granicznych (punktów geodezyjnych) itp.

Umowny termin zakończenia wszystkich robót przypada na dzień 28.06.2018 roku, w związku z czym prosimy o zgłaszanie w/w wniosków w terminie do 22.06.2018 do Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu ul. Centralna 5 pok. 13 (preferowana jest forma pisemna zgłoszenia).