Nieruchomości przeznaczone do najmu

Wójt Gminy Wieprz działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn. zmian.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do najmu

Lp

Położenie lokalu

nr działki

nr KW

Powierzchnia

przeznaczenie nieruchomości

w MPZP Gminy Wieprz

Opis nieruchomości,

sposób zagospodarowania

Okres najmu

1.

Lokal nr 1.4 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
11,39 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

2.

Lokal nr 1.5 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
14,57 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

3.

Lokal nr 1.6 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
13,58 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

4.

Lokal nr 1.7 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
19,70 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

5.

Lokal nr 1.11 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/110,07 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

6.

Lokal nr 1.13 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
22,69 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

7.

Lokal nr 1.14 na parterze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1


11,68 m2


P- tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

8.

Lokal nr 2.3 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
26,80 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

9.

Lokal nr 2.4 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
14,66 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

10.

Lokal nr 2.5 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
12,84 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

11.

Lokal nr 2.6 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
12,93 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

12.

Lokal nr 2.8 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
12,08 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

13.

Lokal nr 2.9 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
22,46 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata

14.

Lokal nr 2.10 na I piętrze w budynku biurowym położonym w Wieprzu na działce ewid. nr 1459/50, posiadający w ewidencji gruntów i budynków identyfikator 121810_2.0007.1459/28.1_BUD

Nr KW KR1W/00093560/1
23,67 m2


P-

tereny obiektów produkcyjnych, baz i składów

Lokal pod działalność gospodarczą lub zawodową


3 lata


Zgodnie z uchwałą nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku (M.P. z 2004 roku nr 215 poz. 2451) w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz oraz uchwałą nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Wieprz z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXI/122/04 Rady Gminy Wieprz z dnia 7 czerwca 2004 roku w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata oraz trybu ustalania wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz grunty oddane w dzierżawę, stanowiących mienie komunalne lub pozostających we władaniu Gminy Wieprz minimalne stawki za najem lokalu pod:

- działalność gospodarczą lub zawodową wynosi 17,91 zł za 1m2 powierzchni miesięcznie (netto); + VAT 23% + podatek od nieruchomości

Określona stawka podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS, z mocą 1 marca danego roku.

Płatność czynszu winna być regulowana wpłatą gotówką w kasie Urzędu Gminy Wieprz lub na konto: ING Bank Śląski S. A. 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 do 20 dnia każdego miesiąca z góry.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wieprz na okres 21 dni tj. od dnia 07 czerwca 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieprz – www.wieprz.pl

Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wieprz, 34-122 Wieprz, ul. Centralna 5, pokój nr 3, tel. (033) 875 – 51 – 18 wew. 26.

Wójt Gminy Wieprz

mgr Małgorzata Chrapek