Usuwanie nieczystości ciekłych z terenu posesji

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie informuje, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach

(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe.

Mając powyższe na uwadze należy przytoczyć art. 5 pkt 3, ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach który wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz poprzez usuwanie zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.


Przepisami odrębnymi w niniejszym przypadku jest uchwała nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz.


W § 7 ust. 1 i 2 ww. regulaminu ustalono następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;
 Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.


Natomiast zgodnie z § 16 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zobowiązany jest zapewnić utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.

Zgodnie z zapisami ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Wójt Gminy Wieprz jest zobowiązany upoważnić pracowników urzędu gminy do wykonywania funkcji kontrolnych dotyczących sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.


Kto nie wykonuje powyższych obowiązków, poprzez wylewanie nieczystości ciekłych do rowu, na pole itp., podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku nieruchomości NIEPOSIADAJĄCEJ TECHNICZNEJ MOŻLIWOŚCI podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, jej właściciel jest zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wieprz.

Wójt Gminy Wieprz