Dofinansowanie budowy ostatniego etapu sieci kanalizacji sanitarnej

W drugim kwartale bieżącego roku planowane jest zakończenie  kolejnego   etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Wieprz.

Inwestycja pozwoli przyłączyć do sieci kanalizacji zbiorczej dodatkowych 98 domów położonych w dolnej części Wieprza wzdłuż ulic: Beskidzka i Lipowa. W ostatniej fazie inwestycji, która obejmuje budowę kanałów grawitacyjnych sieci o łącznej długości: 6064,05 m, budowę tłocznych kanałów o długości – 1551,40 m oraz 2 szt. przepompowni ścieków, gmina Wieprz otrzymała dodatkowe wsparcie finansowe na jej realizację. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja 2018 roku zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w  ramach w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Przy wartości projektu wynoszącej 2,93 mln zł.  udział funduszy unijnych w ramach inwestycji wyniesie 1,59 mln zł. Przyznane wsparcie pozwoli dodatkowo zamontować instalację fotowoltaiczną, służącą do produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na potrzeby centrali monitorowania sieci kanalizacji sanitarnej, mieszczącej się w budynku warsztatowym  Gminnego Zakładu Gospodarki Ściekowej w Wieprzu. Projektowana instalacja fotowoltaiczna obniży wydatki na energię elektryczną oraz zapewni funkcjonowanie systemu również w czasie przerw w dostawie prądu.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest na terenie gminy Wieprz od 2014 r. W 11.2016 r. zakończono budowę pierwszego  etapu. Łącznie wybudowano blisko 40  km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 9  km sieci sieci  ciśnieniowej. Kanalizacja ciśnieniowa pozwala na przesył  ścieków z Wieprza do oczyszczalni zlokalizowanej w sąsiedniej gminie Andrychów.

 

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania