Czynności kontrolne nieruchomości

Wójt Gminy Wieprz uprzejmie zawiadamia, o ciążących na właścicielach nieruchomości obowiązkach wynikających z ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1289 z późn. zm.)- zwana dalej ustawą oraz uchwały Nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz – zwanej dalej „regulaminem” w zakresie przyłączania nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Mając powyższe na uwadze należy przytoczyć art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach który wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewnią utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przepisami odrębnymi w niniejszym przypadku jest uchwała nr XVIII/145/2016, Rady Gminy Wieprz z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieprz. W § 3 pkt. 2 ww. regulaminu ustalono, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub jeżeli brak sieci kanalizacyjnej, do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że każdy właściciel nieruchomości która posiada taką możliwość powinien wykonać podłącz do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z zapisami ustawy Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Wójt Gminy Wieprz jest zobowiązany upoważnić pracowników urzędu do wykonywania funkcji kontrolnych dotyczących sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200 - na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Urząd Gminy Wieprz zawiadamia, że w związku z zaniedbywaniem ciążącego na właścicielach nieruchomości obowiązku wykonywania przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone będę systematyczne czynności kontrolne zgodności z ustawą - Utrzymanie czystości i porządku w gminach, sposobu odprowadzania z terenów posesji nieczystości ciekłych.


Wójt Gminy Wieprz